O nás

SIGMA INVESTMENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SIGMA INVESTMENT - ISIN CZ 0008041670

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (SICAV)
AVANT investiční společnost, a.s.

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Zaměření fondu

Pohledávky, úvěry a zápůjčky, odkup splatných pohledávek

Investiční strategie

Odkup a refinancování pohledávek zajištěných nemovitostmi.

Cílová hodnota majetku

200.000.000,-Kč (bez bankovního financování)

Období úpisu

Od 13.4.2015 do dosažení stanoveného objemu

Cenný papír

Listinná investiční akcie na jméno

Očekávaný výnos fondu (IRR)

5,1 % p.a. pro investory po zdanění

Frekvence stanovení výše hodnoty investiční akcie

Měsíčně

Odkupy investičních akcií

Čtvrtletně po prvních 2 letech od zahájení úpisu IA

Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou

Minimální investice klienta

3.500.000 kč

Investiční horizont klienta

minimálně 2 roky

Vstupní poplatek

1% z investované částky (0% do konce roku 2016)

Výstupní poplatek

0 %

Správce fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Výkonnostní odměna správce

0 %

Depozitářská banka

ČSOB, a.s.

Auditor

APOGEO Audit s.r.o.

Regulace a právní řád

Česká národní banka a Česká republika

Zdanění fondu

5 % daň ze zisku

Zdanění investorů - FO

15 % při odkupu do 3 let,

0 % při odkupu po 3 letech

Cíle fondu

Investiční fond je zakládán za účelem dlouhodobě zhodnocovat finanční prostředky investorů – akcionářů investicemi do bonitních pohledávek zajištěných vysoce likvidními aktivy,

zejména residenčními nemovitostmi.  Výběr pouze kvalitních pohledávek umožňuje realizovat zajímavou míru zisku pro investory.  

Investiční horizont je minimálně tři roky.

Důvody pro investování s fondem

  • Vysoký výnos pro investory – akcionáře fondu (5,1 % p.a.) vysoko nad úrovní bankovních depozit.
  • Střední riziko - investice do vysoce bonitních pohledávek zajištěných residenčními nemovitostmi.
  • Pravidelná výplata výnosu ve formě částečných odkupů investičních akcií   (po 2 letech).
  • Nízký vstupní poplatek pro investora – nulový výstupní poplatek pro odcházejícího investora.
  • Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši 5% a následně pro investora – fyzickou osobu 0 % po 3 letech držení investiční akcie .

Investiční zaměření a strategie

Prostředky investujeme do nákupu převážně bankovních pohledávek zajištěných kvalitními nemovitostmi v atraktivních lokalitách České republiky. Vybíráme pouze pohledávky kryté nemovitostmi v oblastech ČR, kde je trh nemovitostí stabilní, či rostoucí, pro připadnou bezproblémovou realizaci prodeje. Zkušenosti a výběr kvalitních nemovitosti jsou garantem k dosažení dostatečné míry bezpečného zisku bez rizik akciových, či měnových trhů.

Touto investicí do pohledávek se tak investor formou svého podílu ve fondu stává nepřímým majitelem nemovitosti, respektive zástavním věřitelem, zapsaným v katastru nemovitostí vždy jako první v pořadí.

Chcete se dozvědět více?

Stáhněte si  naše investiční memorandum.